Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 01/05/2021

* Accijnsvrij gas – Het hierop voorkomend vloeibaar gas mag niet verkocht worden of gebruikt voor het aandrijven van motorvoertuigen op de openbare weg. Bij overtreding van dit verbod worden de leveringen stopgezet en stelt het bestuur der Accijnzen en Douanen bovendien vervolging in. Voor industriële commerciële toepassing vermeld in art. 6 KB 29/12/92 behoudens spontane verklaring door de gebruiker en kwijting door zijn toedoen van het accijnsrecht voorzien voor dit verbruik.

 1. Elke klacht moet binnen de 5 kalenderdagen na de levering geschieden per aantekende brief te worden gericht aan het adres van onze vennootschap.
 2. Na het verstrijken van gemelde termijn van vijf kalenderdagen zal elke levering als aanvaard worden beschouwd.
 3. Met laattijdige klachten zal dan ook geen rekening kunnen gehouden worden.
 4. Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Kruishoutem en dit uiterlijk 8 dagen na de levering. Vanaf de vervaldag zal elke onbetaalde rekening van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten opbrengen tegen de rentevoet van 12 % per jaar. De rekeningen die 8 dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling, onbetaald gebleven zijn, zullen bovendien ten titel van schadeloosstelling en in toepassing van art. 1152 B.W. van rechtswege verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125, zulks boven de gerechtskosten en de intresten.
 5. Onze leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele niet-levering door overbelasting, pech, stakingen, uitputting van beschikbare voorraad, gevolg van overmacht en niet nader te noemen oorzaken ; deze overmacht kan zich zowel voordoen in onzen hoofde als in hoofde van de voorraadhouder bij dewelke wij ons met gas bevoorraden.
 6. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden wegens het door de cliënt opgeworpen gebrekkig karakter van de gas dat door ons geleverd wordt.
 7. Verantwoordelijkheid : Elke gebruiker plaatst en gebruikt het materiaal op zijn bedrijf (flessen, tanken + toebehoren) en alle andere materialen, dienende tot toevoer en verbranding (al dan niet aan ons toebehorend) samen met het inhoudende gas en laat de vulling geschieden op zijn eigen verantwoordelijkheid, zonder dat zijn leverancier of zijn aangestelde(n) uit dien hoofde enige verantwoordelijkheid dragen tegenover hemzelf, familieleden of enige derden, zowel voor een onbeperkte lichamelijke als stoffelijke schade.
 8. Indien de tank of flessen niet aan ons toebehoren dan verklaart de gebruiker alsdat dit zijn eigendom is en blijft hijzelf volledig verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen dienaangaande en alle verdere eventuele aansprakelijkheden.
 9. Bruikleen materiaal : Het door de verbruiker al dan niet gratis in bruikleen ontvangen materiaal (flessen en tanken) zal uitsluitend aangewend worden met goederen afkomstig van zijn leverancier aan wie het materiaal toebehoort of indien het andere dan flessen en tanken betreft eveneens niet gebruikt worden met goederen afkomstig van een andere leverancier. Bij overtreding hiervan behouden wij als leverancier ons het recht voor alle leveringen onmiddellijk stop te zetten en alle materialen aan ons toebehorend terug te nemen. Tengevolge hiervan zullen alle eventuele contractuele verplichtingen welke wij als leverancier tegenover de gebruiker of zijn eventuele werkgever (aan wie het gas wordt gefactureerd) zouden hebben zonder enige vooropzeg onmiddellijk verbroken worden, en is de gebruiker en de eventuele werkgever solidair verantwoordelijk tegenover ons als leverancier tot het betalen van een schadeloosstelling van het dubbele van de prijs van de laatste levering en volgens het jaarverbruik van het vorig jaar, inbegrepen de leveringen van de niet-toegelaten leveranciers ; met een minimum van 2.500 kg indien het tanken betreft en 1.000 kg voor de flessen ongeacht hun inhoud alsmede alle gedane onkosten aan overheidsmensen en gerechtskosten tot het ter beschikking stellen van het materiaal en het bekomen van de schadeloosstelling : alsook de vergoeding van de destijds gedane plaatsing van het materiaal en de terugbetaling ervan. Deze laatste kan door de gebruiker of enige derden aan ons bedrijf worden ingeleverd.
 10. Kennisneming : Bij eenvoudig ontvangst van deze afleveringsbon door de cliënt, verklaart hij zich met deze akkoord en in volle kennis te zijn van alle voornoemde artikelen.
 11. Geschillen : Alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Kruishoutem en de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.
 12. Art. 22 - De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. De betaald voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Vragen?

Contacteer ons

of bel naar 09 383 65 15